דלג לתוכן המרכזי

תנאי שימוש – אפליקציית סי קפה – אלון אינטרייד בתי קפה בע"מ

האתר – sicafe.foodbox.co.il ("האתר") ו/או האפליקציה – sicafe (ביחד עם האתר: "האפליקציה") בבעלות אלון אינטרייד בתי קפה בע"מ, ח.פ. 51-273102-7 שכתובתה עתיר ידע 21 כפר סבא והינה רשת המפעילה בתי קפה בפריסה ארצית ("החברה", "אנחנו" או "אנו") תחת המותג Si Cafe . האפליקציה פותחה, מנוהלת ומופעלת (בחלקה) עבור החברה על ידי: אמייזינג ווב בע"מ, ח.פ. 514957935 ("מפעילת האפליקציה").

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), מסדירים את אופן השימוש באפליקציה ובשירותים הזמינים באמצעותה, ובכלל זה השירותים הבאים ("השירותים"): (א) ביצוע הזמנה ותשלום מראש עבור המוצרים הזמינים והנמכרים מעת לעת על ידי החברה ("המוצרים") בסניפים, כמפורט להלן: מגל מזרח, מגל מערב, נען מזרח, נען מערב ("הסניפים"), (ב) איסוף המוצרים באופן עצמאי (לאחר ביצוע התשלום בגינם) ("איסוף עצמי"); ו- (ג) ביצוע הזמנה ותשלום מראש של המוצרים וקבלת המוצרים המוזמנים עד לפתח הרכב (בכפוף לכך שהלקוח הזין באפליקציה במועד ביצוע ההזמנה את פרטי הרכב ומספר הטלפון על מנת שיתאפשר לנציגי החברה לאתרו) בסמוך לסניף (במיקום המיועד להמתנה בסמוך לסניף שהשירות ניתן) המאפשר את השירות הנ"ל (כאשר החברה תהיה רשאית לקבוע שהשירות כאמור יופעל רק בחלק מהסניפים ובחלק משעות הפעילות בלבד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי) ולאחר ביצוע התשלום בגין המוצרים ("משלוח לפתח הרכב").
בנוסף, הטבות ושירותים מסוימים, לרבות מבצעים ושירותים שונים, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים, אשר ייכללו באפליקציה ויופיעו באזורים המיועדים לכך.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי שימוש אלה הינו כל משתמש באפליקציה ו/או בשירותים או כל הורה או אפוטרופוס של כל קטין שמאשר לקטין להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ואשר הינו אחראי על מעשיו ושימוש של הקטין באפליקציה. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.
אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע אישי אודותיך שייאסף באפליקציה, בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מידע אישי אודותיך אשר נמסר (ככל שיימסר על ידך מידע כאמור) או מידע אשר נאסף על ידה במהלך שימושך באפליקציה, יישמר בהתאם להוראות החוק הנ"ל ובכפוף לכל דין. על מנת להשתמש באפליקציה תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות המסדירה את האיסוף והשימוש (העשוי להיות) במידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה ("מדיניות הפרטיות").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
אם אינך מסכים לאיזה מסעיפי מדיניות הפרטיות, נא הימנע משימוש באפליקציה.

שירותים

 • אתה רשאי להשתמש באפליקציה ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האפליקציה ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האפליקציה ו/או השירותים.
 • השימוש באפליקציה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להן אסורה לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, ואתה כשיר לערוך חוזה מחייב; (ד) השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

שימוש בשירותים; זמן אספקה

 • בכפוף לתנאי השימוש, כחלק מהשירותים יתאפשר למשתמש, באמצעות האפליקציה, לבצע חיפוש של תפריט המסעדה/בית הקפה.
 • בנוסף לשירותים המפורטים במבוא לתנאי שימוש זה, השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים (כגון מעקב אחרי משלוח ומערכת משוב/בקורת).
 • ייתכן וצוות הסניף ממנו הוזמנו השירותים ו/או המוצרים ידרוש הזדהות מאוסף המוצר/ים הנרכש/ים, על מנת לוודא התאמה בין המזמין לבין המוצר/ים הנמסר/ים.
 • זמן האספקה של המוצרים בהתאם לחלונות הזמן הפנויים להזמנה ולמידע המוצג ללקוחות באפליקציה יהיה כמפורט באפליקציה בעת ביצוע ההזמנה באתר. לעיתים זמן האספקה ישתנה (בעקבות מזג אוויר קיצוני, אילוצי כבישים וכד׳) ויצוין בצורה ברורה ובולטת ברחבי האתר. כמו כן, ייתכן שבמקרים מסיימים בהם לא יתאפשר לחברה, החברה תבטל את האפשרות לקבלת משלוח לפתח הרכב
 • ייתכן והאפליקציה תעשה שימוש במיקומך באמצעות שימוש בטכנולוגיית GPS ו/או במידע אחר המופק או נשלח ממכשירך.

מחירים ותשלומים

 • באפשרותך לשלם עבור המוצרים הנרכשים על ידך באמצעות האפליקציה באמצעות כל אחת מהדרכים המנויות באפליקציה. ככל שבחרת לשלם באמצעות האפליקציה, תחויב באמצעות אמצעי התשלום שבחרת על ידי החברה או על ידי מפעיל הסניף/ הזכיין עם השלמת ההזמנה באפליקציה, בהתאם לדרישות החברה. בנוסף, תתבקש לספק פרטי חיוב כגון שם מלא, כתובת לחיוב ופרטי אמצעי תשלום לחברה או לספק שירותי תשלום המקוונים עמה החברה עובדת. הנך מאשר בזאת לחברה לגבות סכומים אלו באמצעות אמצעי התשלום שבחרת על ידי ספק שירותי התשלום המקוונים. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי תשלום מקוונים, יהיה כפוף למדיניות אותה ישות. אנא עיין בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות אמצעי תשלום אשר פרטיו שגויים או שאינו בתוקף או אשר סכום החיוב חורג מהמאזן ו/או מסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, אתה תשלם לחברה כל עלות אשר נגרמה לה כחלק ממאמצי הגבייה ממך עבור תשלומים שלא התקבלו, לרבות, שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה.
 • כל המחירים המוצגים באפליקציה כוללים מע"מ (בכפוף לשינוי במיסים אלה), חיובים נוספים, לרבות מחיר משלוח, יחויבו בנוסף למחירי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה.
 • עבור שירות קבלת המוצר לפתח הרכב, החברה עשויה לגבות דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר המתפרסם באפליקציה. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצרים המוצגים באפליקציה והנרכשים באמצעות האפליקציה לבין מחירו ברכישה בסניף. נכון למועד זה, החברה אינה גובה דמי משלוח או תשלום נוסף כלשהו עבור שירות משלוח לפתח הרכב.

הטבות

 • החברה עשויה לקבוע מעת לעת הטבות/מבצעים משתנים למזמינים מוצרים בסניפים באמצעות האפליקציה ו/או ללקוחותיה בכלל("הטבות משתנות"). ייתכן שתקנון ההטבות המשתנות יפורסם בנפרד במסגרת האפליקציה (במסגרת פרסום ההטבה המשתנה), ויהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש זה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נכון למועד פרסום תקנון זה ועד למועד הודעה אחרת של החברה בעניין, החברה תעניק למשלמים באמצעות האפליקציה בלבד, הטבה הניתנת במועד התשלום באפליקציה בשיעור של 10% ממחיר המוצרים (ממחיר המוצרים כפי שהם נמכרים בסניפים (פיזית)), ללא כפל מבצעים ו/או הטבות נוספות, לרבות ההטבות המשתנות ("ההטבה"). לדוג' בלבד: לקוח המממש את ההטבה לא יהיה זכאי גם להטבה המשתנה.
 • החברה תהיה רשאית להעניק את ההטבה ו/או את ההטבות המשתנות רק על חלק מהמוצרים המשווקים באפליקציה ולא לגבי כלל המוצרים, והכל לפי שיקול דעת החברה ובהתאם ובכפוף למסמך זה ולתנאי השימוש של כל אחת מההטבות המשתנות .
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש בהטבה באמצעות שימוש בקופונים, כרטיסים נטענים ו/או כרטיסי מועדון צרכנות.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות ו/או לעדכן (בכפוף לכל דין) את ההטבה.

מינימום הזמנה/משלוח לפתח הרכב; ביטול הזמנות ותלונות

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל משלוח לפתח הרכב במקרה בו ההזמנה אינה עומדת ברף סכום המינימום הנדרש למשלוח לפתח הרכב (העשוי להשתנות מעת לעת), כפי שמוצג באפליקציה, ככל שמוצג. בכל מקרה בו החברה ביטלה הזמנה אשר החיוב עבורה התבצע מראש, החברה תזכה אותך, בהתאם לדין החל. בכפוף לכל דין, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי השימוש, החברה לא תיתן כל החזר עבור שירותים ו/או רכישות אשר התבצעו באמצעות האפליקציה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לבצע הזמנה או לבטל הזמנה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות – אך לא רק, במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מסרת פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; אתה נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה; עשית או שאתה מנסה לעשות שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה; הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה; אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין; ובמקרה של כוח עליון או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.
 • החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע ההזמנה ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב שלנו ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.
 • מרגע ביצוע עסקה עבור הזמנת משלוח לפתח הרכב או איסוף עצמי של מזון (״הזמנה״) באמצעות האפליקציה, לא ניתן לבטלה ולא תהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין. אם לאחר ביצוע הזמנה, יתברר כי המוצר אזל או חסר במלאי, באפשרותך לבחור בין השבה של מלוא כספך (עבור המוצר שאזל או חסר במלאי) על ידי החברה, או בחירה במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן וכפי שיוצע לך על ידי החברה. בכפוף לכל דין, השבת הסכום ששולם ו/או הזמנת מוצר חלופי, לפי העניין, כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה. ביטול בתוך זמן סביר וטרם תחילת הכנת ההזמנה ייעשה מול המסעדה הרלוונטית (סניף) ובהתאם לשיקול דעת של מפעיל הסניף.
 • בכל תלונה או בקשה המתייחסת לפעילות האפליקציה, אנא צור עמנו קשר בכתובת: customer.service@sicafe.co.il או באתר: www.sicafe.co.il .

רישום חשבון

 • תוכל להשתמש בשירותים כמשתמש רשום בלבד.
 • כדי להירשם תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך כולל פרטי כרטיס האשראי אשר נעביר לסולק צד שלישי עם קבלת תשלום עבור המוצרים. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום והמידע הנדרש לטובת הרישום, לפי שיקול דעתנו ובהתאם לצורך ולטובת אספקה מיטבית של השירותים.
 • ככל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת הסיסמה; ו-(ב) להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה.
 • אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. החברה ו/או מפעילת האפליקציה לא יישאו באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לחברה על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לאפליקציה ו/או השירותים ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • בנוסף, במועד ההרשמה, אתה עשוי להידרש לסמן האם הינך מאשר/מסרב לקבלת פרסומות. סירוב לקבלת פרסומות עשוי למנוע ממך קבלת הודעות על הטבות או מבצעים.

ביטול חשבון

 • הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, ובכפוף לכל דין, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו, בגין אחת או יותר מהסיבות להלן: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לא כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.
 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל, בהתאם ובכפוף לכל דין, לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באפליקציה ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
 • הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי פנייה לחברה באמצעות הפרטים המופיעים באפליקציה ו/או בתנאי שימוש זה. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או כל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.

תוכן

סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים לרבות תמונות, קטעי וידאו, תפריטים, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. האפליקציה ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות משוב ו/או דירוג של מוצרים ו/או השירותים המוצעים, המלצות, בקשות ו/או הצעות לשיפור. כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר או שירות הכלולים באפליקציה ו/או בשירותים, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות למשתמש את השירות המבוקש ו/או לצורכי המחשה בלבד.
במסגרת השימוש באתר- החברה תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי Cookiesאו שירותים דומים לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה ומתן השירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפות האישיות של המשתמש, וכן לצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מסוימים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
החברה עשויה להתיר לחברות אחרות/צדדים שלישיים, לרבות למפעילת האפליקציה לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

הודעות מתפרצות (Push notification)

 • מעת לעת, ייתכן ותישלחנה למכשיר בו מותקנת האפליקציה, הודעות מתפרצות, וזאת גם כשהאפליקציות אינן פועלות.
 • הודעות מתפרצות אלו יכללו בין היתר, עדכונים אודות השירותים המבוקשים על ידך, עדכונים אודות חשבונך, מוצרים ושירותים נוספים שייתכן ותמצא בהם עניין. הודעות מתפרצות תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבעו על -ידי החברה.
 • ידוע לך, והינך מסכים לקבלת הודעות מתפרצות כאמור .ניתן לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציות במכשיר הנייד שברשותך. ביטול האפשרות לקבלת הודעות מתפרצות מהאפליקציה עלול להוביל לכך, שעדכונים חשובים לא יובאו לידיעתך, והינך מוותר על כל טענה בעניין זה.

מגבלות שימוש

 • למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באפליקציה ו/או השירותים. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האפליקציה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) יציב את האפליקציה, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר או כחלק מאתר אחר ו/או יעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה; (4) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באפליקציה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באפליקציה; (5) יתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה לאפליקציה, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האפליקציה ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או השירות, או (7) יעשה כל שימוש באפליקציה ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלו.

קניין רוחני

האפליקציה, השירותים, כל הנתונים והמידע הזמין באפליקציה ו/או באמצעות השירותים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאפליקציה ו/או השירותים, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באפליקציה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באפליקציה ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באפליקציה מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

הגבלת אחריות

 • הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באפליקציה, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהיא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא.
 • בכפוף לכל דין, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ביחס לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האפליקציה ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, העמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האפליקציה, התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין באמצעותם או שהאפליקציה, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה. כל הסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • במסגרת מגבלות החוק, החברה ו/או מי מטעמה מסירים, באופן מפורש, כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינם מתחייבים שהאפליקציה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • בכפוף לכל דין, החברה ו/או מי מטעמה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה עבור השימוש באפליקציה ו/או בשירותים בתקופה של ששה (6) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. לכן, אם לא שילמת לחברה עבור השימוש באפליקציה ו/או השירותים, לא תהיה לחברה כל חבות כלפיך.
 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות ומבלי להגביל, כל תוכן משתמש אשר תעלה לאפליקציה. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות ו/או מיקום, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

שיפוי

אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באפליקציה ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליה בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו) כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי חוק או על פי דין.

פרסומות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים

האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאתרים ובתי עסק אחרים, אשר אינם קשורים או שייכים לחברה ("האתרים האחרים"). החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית למחוק מהאפליקציה קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לחברה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, שירותי תשלומים ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אין בהימצאות הקישורים באפליקציה משום המלצה של החברה לבקר ו/או להשתמש בהם ואינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

שונות

 • כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית.
 • הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 • במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 • אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באפליקציה והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון.
 • אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.
 • בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.
 • ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות האפליקציה.

הטבות משתנות

 • 25% הנחה על כל המוצרים (באמצעות רכישה באפליקציית סי קפה) –ט.ל.ח; החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת; ההטבה ניתנת למימוש עד ליום 31.1.2024 לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה; הינה למימוש אישי וחד פעמי בלבד; ללא כפל מבצעים; הזאות להטבה ואופן מימוש ההטבה היא אך רק באמצעות האפליקציה (אפליקציית סי קפה); לא ניתן לממש את ההטבה ברכישת מוצרי חנות (קרי, יינות, בקבוק טרמי, כוס רב פעמית); ההטבה ומימושה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 • קפה מתנה בקניית מאפה (באמצעות רכישה באפליקציית סי קפה) – ט.ל.ח; החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת; ההטבה ניתנת למימוש עד ליום 31.1.2024, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה, ההטבה הינה למימוש אישי וחד פעמי, ללא כפל מבצעים, הזכאות להטבה ואופן מימוש ההטבה באמצעות רכישת האפליקציה (אפליקציית סי קפה) בלבד. ההטבה מותנית בקניית מאפה (באמצעות האפליקציה) ממגוון המאפים בסניפי החברה (באמצעות האפליקציה); גודל הקפה במתנה יהיה בגודל רגיל בלבד (קפוצ'ינו /אספרסו/ אמריקנו/ דופיונה /תה / קפה שחור /נס קפה / מקיאטו/); ההטבה ומימושה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה;
 • אייס קפה ב-9.90 ₪ (באמצעות רכישה באפליקציית סי קפה)– ט.ל.ח; החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת; ההטבה ניתנת למימוש עד ליום 31.1.2024, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה; ההטבה ניתנת למימוש אישי וחד פעמי; ללא כפל מבצעים מתן ומימוש ההטבה ברכישה באפליקציה בלבד; גודל האייס קפה – (גודל רגיל; בהתאם לנהוג בסניפים); בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 • 10 ₪ מתנה בקנייה מעל 30 ₪ באמצעות אפליקציית סי קפה – ט.ל.ח; החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת; ההטבה ניתנת למימוש עד ליום 31.1.2024, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה; ההטבה הינה אישית וניתנת למימוש חד פעמי בלבד; ללא כפל מבצעים; ההטבה מותנית בקנייה מעל 30 ₪ ממגוון המוצרים בסניף (באמצעות האפליקציה); מתן ומימוש ההטבה ברכישה באפליקציה בלבד. ; בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 • קפה 1+1 (ברכישת קפה באמצעות אפליקציית סי קפה) – ט.ל.ח; החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת; למימוש עד ליום 31.1.2024, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה; ההטבה הינה אישית וניתנת למימוש חד פעמי; ללא כפל מבצעים; מתן ומימוש ההטבה ברכישה באפליקציה בלבד; . קפה במתנה יוענק על הקפה הזול מבין השניים; בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.