דלג לתוכן המרכזי

מדיניות פרטיות 

מבוא 
 1. אלון אינטרייד בתי קפה בע"מ, ח.פ. 51-273102-7 (להלן: "החברה") הנה הבעלים של אתר: https://order.sicafe.co.il/shop / ו/או אפליקציית סי קפה – sicafe (להלן: "האפליקציה").
 2. מטרת האפליקציה הינה להעניק שירותים שונים והטבות למשתמשי האפליקציה במסגרת הסניפים כהגדרתם וכמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה: ("תנאי השימוש").
 3. מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר כיצד החברה פועלת בכל הקשור למידע שנמסר לה על ידי המשתמשים במסגרת השימוש באפליקציה ו/או (להלן: "המשתמשים" ו/או "המשתמש") ואשר נאסף על ידה בעת השימוש באפליקציה.
 4. החברה תפרט במסמך זה את סוגי המידע האישי שנאסף במסגרת האפליקציה, את מטרת האיסוף והעיבודים הנעשים במידע לשם יישום מטרות אלו. כמו כן נפרט בהצהרת פרטיות זו מידע בנוגע לעיבודים נוספים שהחברה עשויה לעשות במידע, וזכויות המשתמשים בנוגע למידע האישי שהחברה אוספת אודותיהם.
 5. החברה תשמור על המידע אודות משתמשי האפליקציה, לא תסחור בו, תמכור אותו או תעבירו לאחרים אלא בהתאם לאמור בהצהרת פרטיות זו, תנאי השימוש, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות אשר חלות על החברה.
 6. מדיניות פרטיות זו מהווה תוספת לתנאי השימוש ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באפליקציה ניתנת הסכמת המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש.  
 7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא חובת הודעה מוקדמת, באמצעות עדכון מדיניות הפרטיות המפורסמת באפליקציה. לפיכך, מומלץ למשתמשים באפליקציה לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות המפורסמת באפליקציה, על מנת להתעדכן בשינויים הנערכים בה.
 8. במידה ומשתמש אינו מעוניין למסור לחברה מידע, או שאינו מסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, ככלל לא חלה עליו חובה חוקית לעשות זאת. עם זאת, מאחר שרוב המידע שהחברה אוספת נדרש לצורך אספקת השירותים המוצעים במסגרת האפליקציה, יתכן שבמידה ומשתמש האפליקציה יבחר שלא למסור לחברה מידע, או לא יסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, הוא לא יוכל לקבל מהחברה את השירותים המפורטים בתנאי השימוש בכלל, או באופן חלקי. במקרים מסוימים, המתוארים בהצהרת פרטיות זו, משתמש האפליקציה יוכל לבחור איזה מידע הוא מוסר, ומה השימושים האפשריים בו, ובמקרה כזה החברה תציין מה ההשפעה על השירות שהוא מקבל, אם בכלל.
 9. מקום בו ההתייחסות במדיניות פרטיות זו היא בלשון יחיד או לשון זכר, הרי שהדבר נעשה לצורך הנוחות והכוונה היא לכל המשתמשים באפליקציה.
המידע שנאסף 
 1. לצורך הרישום לאפליקציה ולטובת השימוש בה וקבלת שירותים ומידע באפליקציה, ייתכן ותתבקש, לפי הצורך, למסור מידע אישי, לרבות, אך לא רק,: שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום ופרטים נוספים כפי שיידרש באפליקציה ו/או כפי שתבחר למסור.
 2. למען הסדר הטוב, להלן דוגמאות אפשריות לגבי סוגי המידע שהחברה עשויה לאסוף במסגרת השימוש באפליקציה:
 3. (3 מידע מזהה ופרטי התקשרות – מידע אישי שתזין בעת הרשמתך או שימושך באפליקציה, לרבות שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום, מגדר וכיו"ב. כמו כן יתכן כי החברה תאסוף מידע אודותיך כאשר תשיב על שאלות לצורך זיהוי ואבטחה (ככל ונדרש במסגרת האפליקציה).
 4. מידע על סוג הרכב -מידע בעניין סוג הרכב אשר אליו אתה מעוניין לקבל את השירות "עד לפתח הרכב" כמפורט בתנאי השימוש, ובכלל זה, סוג הרכב ומס' הרכב ופרטים נוספים שיידרשו בקשר עם הרכב של המשתמש לטובת מתן השירות כאמור.
 5. מידע על מיקום – מידע בעניין מיקום המכשיר באמצעותו נעשה שימוש באפליקציה.
 6. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע,. 
 7. מידע אודות מכשיר הקצה שבשימוש המשתמש- דגם המכשיר, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מידע מזהה כמו מספר סידורי וכתובת ציוד תקשורת (MAC), זמני השימוש באפליקציה וכיו"ב.
 8. מידע שנאסף אוטומטית – כחלק מהתפקוד השוטף של מערכות האפליקציה אנו עשויים לאסוף מידע אודות משתמשים, באופן אוטומטי על-ידי המערכות של החברה ושל צדדים שלישים המסייעים באספקת השירותים המוצעים באפליקציה. מידע זה כולל את זמני השימוש באפליקציה, כתובת IP ופרטים נוספים אודות השימוש של המשתמש ברשת האינטרנט.
 9. כמו כן, יתכן ונשתמש בשירותי ניתוח ובקרה של צדדים שלישים, כגון Google Analytics ויומני שימוש לצורכי אבטחה, מניעת הונאות ומניעת הלבנת הון.
 10. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים-, יתכן ולצורך הספקת השירותים ושיפורם, החברה תאסוף מידע אודות המשתמשים מצדדים שלישים כגון, חברות אשראי וספקי שירותי סליקה, רשויות המדינה, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות וכין"ב.
 11. הפרטים, הנתונים, הידיעות, המסמכים והמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך לרבות מידע אישי, יכול שיישמר במאגר המידע של החברה, וייעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין.
 12. הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שתמסור, תעדכן ותעלה במסגרת ההרשמה או השימוש באפליקציה, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית כדין ובמפורש למסור מידע זה עבור אחר.
 13. בכפוף לאמור בסעיף 1.8 לעיל, מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע והפרטים כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך המלאה.
 14. יובהר, כי ייתכנו מקרים בהם שירותים הניתנים באפליקציה, ניתנים באמצעות ספקים/גורמים שלישיים ובאמצעות קישורים לאתרים של אותם גורמים ומערכות המחשוב שלהם, ותוך איסוף מידע אישי של המשתמש על ידי אותם גורמים. למרות שלפי מיטב ידיעתה של החברה אותם גורמים מגנים על המידע ופרטיות המשתמשים, הרי שהחברה איננה אחראית בכל הקשור לאיסוף ו/או שימוש במידע על ידי גורמים שלישיים כאמור ו/או בכל הקשור בשימוש באתרים של גורמים אחרים. במקרים אלו מומלץ למשתמשים באפליקציה לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם גורמים שלישיים.
שימוש במידע 
 1. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לאפליקציה ו/או השימוש באפליקציה, על מנת להעניק למשתמש את השירותים הניתנים באפליקציה ולהתאימם אליו באופן אישי, לרבות כדי ליצור קשר עם המשתמש במידת הצורך, על מנת לעדכן את המשתמש באשר לעניינים הקשורים בפעילות או בעסקי החברה, לשלוח הודעות עדכון, אירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר, עדכונים תקופתיים, הצעות שיווקיות מבצעים או שירותים מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר למשתמש שימוש באפליקציה ובשירותים שניתנים באמצעותה והתאמה של אלו לצרכים של המשתמש, בכפוף למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.
 2. בכפוף להוראות כל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) אנו עשויים לשלוח למשתמשים תכנים פרסומיים ושיווקיים המבוססים, בין היתר, על מאפייניהם האישים;
 3. החברה  תהא רשאית לעשות שימוש באפליקציה בקבצי Cookiesלצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, וכן לצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יחד עם זאת, ייתכן שמחיקת ה- Cookies עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה ותפגע בחוויית השימוש בה.
 4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש באפליקציה ב- Google Analytics לצרכים סטטיסטיים ואיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה. יובהר, כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיו"ב.
 5. ככל שתהיה מעוניין כי נפסיק לשלוח אליך מידע שיווקי ודברי פרסומת, אנא פנה אלינו באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת להסרה ו/או בהתאם לדרכי הפניה המצוינים במדיניות פרטיות זו ונעשה זאת בהתאם לחובתנו לפי הדין.
מסירת מידע לצד שלישי 
 1. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לצדדים שלישיים במקרים הבאים: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; כאשר קיימת חובה חוקית לעשות כן, לרבות דרישה של רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי המורה על העברת המידע לצדדים שלישיים; במקרים בהם המשתמש עשה או מתכון לעשות שימוש בשירותי האפליקציה לביצוע מעשה בלתי חוקי; המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; בכל מקרה בו תסבור החברה, לפי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים ;במקרה בו המשתמש הפר את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש; בשל כל מחלוקת או הליכים משפטיים; במקרה בו העבירה או המחתה החברה את פעילותה וזכויותיה כלפי המשתמש לצדדים שלישיים, ובלבד שאותם צדדים שלישיים יקבלו על עצמם את מדיניות הפרטיות; וכאשר הדבר מותר לחברה בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים של החברה.
 2. בכפוף לכל דין, החברה מפעילה את האפליקציה (כולה/חלקה) באמצעות מפעילת האפליקציה (כהגדרת המונח בתנאי השימוש); בנוסף, החברה עשויה לאחסן מידע של המשתמשים אצל ספקים של שירותי אחסון ו/או עיבוד חיצוניים. במקרה כזה החברה תקפיד על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכי המידע המועבר לאותו ספק חיצוני הנו אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, והתחייבותו לפעול להגנה ושמירה על המידע.
פרסומות ודיוור ישיר (דיוור על בסיס מאפיין אישי) 
 1. בהתאם להסכמת המשתמש, החברה רשאית להשתמש מעת לעת בפרטים המזהים של המשתמש שברשותה (לרבות מספרי הטלפון וכתובות דוא"ל) בכדי לפנות אל המשתמש בהצעות ומסרים פרסומיים שונים, לרבות דיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפיינים אישיים של המשתמש). פניה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, לרבות בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, חייגנים, הודעות מסר קצר- SMS, פקס, רשתות חברתיות ואמצעים נוספים. בכפוף לכל דין, כדי להסיר את עצמך את מרשימת התפוצה, לחץ על "הסר" או על קישור להסרה אוטומטית כפי שיצורף לכל הודעת דיוור.
 2. גם לאחר הסרה מרשימת התפוצה, החברה תמשיך לשלוח אליך הודעות שהיא חייבת לשלוח על-פי החוק והיא רשאית להמשיך לשלוח הודעות שהחוק מתיר לה לשלוח על אף העדפות המשתמש.
 3. האפליקציה עשויה לכלול תכנים פרסומיים, ומידע על מבצעים והטבות אשר יועברו אל המשתמש גם באמצעות הודעות PUSH. באפשרות המשתמשים לבחור שלא לקבל הודעות PUSH באמצעות תפריט ההגדרות במכשירם, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש.
אבטחת מידע 
 1. החברה משקעיה מאמצים ומקדישה משאבים כדי להגן על המידע של המשתמשים ונוקטת לשם כך באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ברמה נאותה התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום ולפי כל דין. זאת על מנת לצמצם את הסיכונים של גישה בלתי מורשית או חדירה למערכות ולפגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ובקשר עם המידע שלהם. למרות האמור, הרי שלא ניתן להעניק הגנה מוחלטת מפני סיכונים כאמור, ומובהר למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
עיון במידע, תיקון ומחיקה 
 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי בידי החברה ובמאגרי המידע שבבעלותה, כן הנך רשאי לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ייתכן במקרים מסוימים כי הנך רשאי לבקש למחוק מידע אישי שלך. כן עומדת לך הזכות לבטל הסכמה שניתנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודברי פרסום. פניות בעניינים אלו ו/או בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו יש להפנות לחברה באמצעות דוא"ל (1 customer.service@sicafe.co.il או בטלפון 09-7667730, או בכתובת עתיר ידע 21 כפר סבא, והחברה תשיב על כל פניה בתוך זמן סביר.
הדין החל וסמכות שיפוט 
 1. על פרשנות ואכיפת מדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש וכל פעולה או מחלוקת הנובעים מהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים בישראל תהיינה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה בהן.